Sản phẩm nổi bật

THÉP HÌNH I700

0906595169

Cung cấp thép hình I700 Posco, thép hình I700 Malaysia, thép hình I700 mạ kẽm, thép hình I700 nhúng kẽm, thép hình I700*300*13*24*12M.
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I600

0906595169

Cung cấp thép hình I600 Posco, thép hình I600 Malaysia, thép hình I600 mạ kẽm, thép hình I600 nhúng kẽm, thép hình I600*200*11*17*12M.
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I588

0906595169

Cung cấp thép hình I588 Posco, thép hình I588 Malaysia, thép hình I588 mạ kẽm, thép hình I588 nhúng kẽm, thép hình I588*300*12*20*12M.
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I500

0906595169

Cung cấp thép hình I500 Posco, thép hình I500 Malaysia, thép hình I500 mạ kẽm, thép hình I500 nhúng kẽm, thép hình I500*200*10*16*12M.
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I496

0906595169

Cung cấp thép hình I496 Posco, thép hình I496 Malaysia, thép hình I496 mạ kẽm, thép hình I496 nhúng kẽm, thép hình I496*199*9*14*6m, thép hình I496*199*9*14*6m
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I450

0906595169

Cung cấp thép hình I450 Posco, thép hình I450 Malaysia, thép hình I450 mạ kẽm, thép hình I450 nhúng kẽm, thép hình I450x200x9x14x6m, théo hình I450x200x9x14x12m
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I446

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình I446 Posco, thép hình I446 Malaysia, thép hình I446 mạ kẽm, thép hình I446 nhúng kẽm, thép hình I446x199x8x12 giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I400

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i400 posco, thép hình i400 malaysia, thép hình i400 mạ kẽm, thép hình i400 nhúng kẽm, thép hình i400x200x8x13 giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I396

0906595169

Cung cấp sỉ thép hình i396 posco, thép hình i396 malaysia, thép hình i396 trung quốc, thép hình i396 mạ kẽm, thép hình i396 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I350

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i350 posco, thép hình i350 malaysia, thép hình i350 trung quốc, thép hình i350 kẽm, thép hình i350 chống sỉ giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I346

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i346 posco, thép hình i346 malaysia, thép hình i346 trung quốc, thép hình i346 mạ kẽm, thép hình i346 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I300

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i300 posco, thép hình i300 malaysia, thép hình i300 trung quốc, thép hình i300 mạ kẽm, thép hình i300 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I298

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i298 posco, thép hình i298 malaysia, thép hình i298 trung quốc, thép hình i298 mạ kẽm, thép hình i298 nhúng kẽm nóng giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I250

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình I250 Posco, thép hình I250 Malaysia, thép hình I250 Trung Quốc, thép hình I250 mạ kẽm, thép hình I250 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I248

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình I248 Posco, thép hình I248 Malaysia, thép hình I248 mạ kẽm, thép hình I248 nhúng kẽm, thép hình I248 Trung Quốc giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I200

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình I200 Posco, thép hình I200 Trung Quốc, thép hình I200 mạ kẽm điện phân, thép hình I200 mạ kẽm nhúng nóng giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I198

0906595169

Cung cấp sỉ thép hình I198 Posco, thép hình I198 mạ kẽm, thép hình I198 nhúng kẽm, thép dầm I198x99x4.5x7x6m giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I150

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i an khánh, thép hình i posco, thép hình i á châu, thép hình i mạ kẽm, thép hình i nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I120

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i120 an khánh, thép hình i120 á châu, thép hình i120 trung quốc, thép hình i120 mạ kẽm, thép hình i120 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I100

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i100 an khánh, thép hình i100 á châu, thép hình i100 trung quốc, thép hình i100 mạ kẽm, thép hình i100 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH V150

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình v150, thép hình v150 mạ kẽm, thép hình v150 nhúng kẽm, thép hình v150x150x10ly, thép hình v150x150x12ly, thép hình v150x150x15ly
Xem Chi Tiết

Sản Phẩm

THÉP HÌNH I700

0906595169

Cung cấp thép hình I700 Posco, thép hình I700 Malaysia, thép hình I700 mạ kẽm, thép hình I700 nhúng kẽm, thép hình I700*300*13*24*12M.
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I600

0906595169

Cung cấp thép hình I600 Posco, thép hình I600 Malaysia, thép hình I600 mạ kẽm, thép hình I600 nhúng kẽm, thép hình I600*200*11*17*12M.
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I588

0906595169

Cung cấp thép hình I588 Posco, thép hình I588 Malaysia, thép hình I588 mạ kẽm, thép hình I588 nhúng kẽm, thép hình I588*300*12*20*12M.
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I500

0906595169

Cung cấp thép hình I500 Posco, thép hình I500 Malaysia, thép hình I500 mạ kẽm, thép hình I500 nhúng kẽm, thép hình I500*200*10*16*12M.
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I496

0906595169

Cung cấp thép hình I496 Posco, thép hình I496 Malaysia, thép hình I496 mạ kẽm, thép hình I496 nhúng kẽm, thép hình I496*199*9*14*6m, thép hình I496*199*9*14*6m
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I450

0906595169

Cung cấp thép hình I450 Posco, thép hình I450 Malaysia, thép hình I450 mạ kẽm, thép hình I450 nhúng kẽm, thép hình I450x200x9x14x6m, théo hình I450x200x9x14x12m
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I446

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình I446 Posco, thép hình I446 Malaysia, thép hình I446 mạ kẽm, thép hình I446 nhúng kẽm, thép hình I446x199x8x12 giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I400

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i400 posco, thép hình i400 malaysia, thép hình i400 mạ kẽm, thép hình i400 nhúng kẽm, thép hình i400x200x8x13 giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I396

0906595169

Cung cấp sỉ thép hình i396 posco, thép hình i396 malaysia, thép hình i396 trung quốc, thép hình i396 mạ kẽm, thép hình i396 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I350

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i350 posco, thép hình i350 malaysia, thép hình i350 trung quốc, thép hình i350 kẽm, thép hình i350 chống sỉ giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I346

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i346 posco, thép hình i346 malaysia, thép hình i346 trung quốc, thép hình i346 mạ kẽm, thép hình i346 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I300

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i300 posco, thép hình i300 malaysia, thép hình i300 trung quốc, thép hình i300 mạ kẽm, thép hình i300 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I298

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i298 posco, thép hình i298 malaysia, thép hình i298 trung quốc, thép hình i298 mạ kẽm, thép hình i298 nhúng kẽm nóng giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I250

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình I250 Posco, thép hình I250 Malaysia, thép hình I250 Trung Quốc, thép hình I250 mạ kẽm, thép hình I250 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I248

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình I248 Posco, thép hình I248 Malaysia, thép hình I248 mạ kẽm, thép hình I248 nhúng kẽm, thép hình I248 Trung Quốc giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I200

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình I200 Posco, thép hình I200 Trung Quốc, thép hình I200 mạ kẽm điện phân, thép hình I200 mạ kẽm nhúng nóng giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I198

0906595169

Cung cấp sỉ thép hình I198 Posco, thép hình I198 mạ kẽm, thép hình I198 nhúng kẽm, thép dầm I198x99x4.5x7x6m giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I150

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i an khánh, thép hình i posco, thép hình i á châu, thép hình i mạ kẽm, thép hình i nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I120

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i120 an khánh, thép hình i120 á châu, thép hình i120 trung quốc, thép hình i120 mạ kẽm, thép hình i120 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH I100

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình i100 an khánh, thép hình i100 á châu, thép hình i100 trung quốc, thép hình i100 mạ kẽm, thép hình i100 nhúng kẽm giá cạnh tranh
Xem Chi Tiết

THÉP HÌNH V150

0906595169

Cung cấp sỉ lẻ thép hình v150, thép hình v150 mạ kẽm, thép hình v150 nhúng kẽm, thép hình v150x150x10ly, thép hình v150x150x12ly, thép hình v150x150x15ly
Xem Chi Tiết
Hotline